Opłata retencyjna

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust.8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, odpowiedzialne są za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia Burmistrzowi Gołdapi, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich , w celu ustalenia wysokości opłaty za w/w usługi wodne, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.        

Burmistrz Gołdapi realizując obowiązek ustawowy zgodnie z art. 272 ust. 10 i 22 Ustawy Prawo wodne – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, a następnie opłatę należy wnosić za okresy kwartalne na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy, z którego  wynika, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 736 z późn. zm.) wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Jeżeli podmiot zobligowany do uiszczenia opłaty, któremu przekazano informację nie zgadza się z wysokością opłaty, może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Burmistrza Gołdapi. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w punkcie obsługi mieszkańca.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 16-09-2022 11:00:06
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 16-09-2022 11:01:46