Uchwała budżetowa

UCHWAŁA NR 109 / XVI / 2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY MIEJSKIEJ GOŁDAPI

Z DNIA 23 MARCA 2004 ROKU

 

w sprawie budżetu na rok 2004

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Rada Miejska Gołdapi uchwala co następuje:

 

§ 1

1.    Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.526.422,- zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2.    Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.141.090,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)   dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 90.000 zł.

 

§ 2

1.    Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.069.422,- zł, zgodnie z zał. nr 2.

2.    Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)   wydatki bieżące kwotę 28.099.422,- zł, w tym na:

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.840.391,- zł,

b)   dotacje 1.506.530,- zł,

c)    wydatki na obsługę długu gminy 330.000,- zł,

d)   wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 152.000,- zł,

2)   wydatki majątkowe w 2004r. w wysokości 1.969.500,- zł, w tym:

a)    wydatki inwestycyjne na 2004r. w wysokości 1.969.500 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3)      wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 - 2006, zgodnie z zał. 4a:

a)    rok 2004 – 48.000,- zł

b)   rok 2005  -  3.100.000,- zł

c)    rok 2006  -  7.500.000,- zł.

3.    Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.141.090,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,- zł,

c)  wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000,- zł, zgodnie z zał. nr 10

 

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.543.000,- zł są przychody pochodzące z:

a)    kredytów w kwocie 3.525.600,- zł.

 

§ 4

1.      Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004r. w wysokości 5.512.190,- zł i na lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zał. nr 6.

2.      Uchwala się przychody w wysokości 3.811.600,- zł i rozchody w wysokości 1.268.600,- zł, stanowiące zał. nr 5.

3.      Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 7 „Sytuacja finansowa gminy”.

 

§ 5

1.    Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a)    środków specjalnych – przychody w wysokości 417.477,- zł; wydatki w wysokości 391.358,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 6

Uchwala się dotacje dla:

a)    samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.195.530,- zł, zgodnie z zał. nr 11,

b)   podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 173.000,- zł, zgodnie z zał. nr 12,

c)    publicznych szkół artystycznych w wysokości 55.000,-zł, zgodnie z zał. nr 12a,

d)   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,-zł, zgodnie z zał. nr 12b.

 

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody     – 120.000,- zł,

- wydatki            93.000,- zł,

zgodnie z zał. nr 8.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

1)   ogólna w wysokości 100.000,- zł,

2)   celowe w wysokości 570.000,- zł,

a)    na wynagrodzenia i pochodne 500.000,- zł

b)   na zakup sprzętu specjalistycznego dla służby zdrowia 70.000,- zł

 

§ 9

1.      Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 6.780.790,- zł, zgodnie z zał. nr 6.

2.      Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w wysokości 1.268.600 zł, zgodnie z zał. nr 5.

 

§ 10

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,- zł,

2)   dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale.

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11

Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy
i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§ 12

1.    Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2.    Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko‑Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskij Gołdapi

Remigiusz Karpiński