Uchwała budżetowa

UCHWAŁA Nr XXV/164/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.872.000 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.255.175 zł, zgodnie z zał. nr 3,

 

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł.

 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.341.000 zł, zgodnie z zał. nr 2.

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

 

1)    wydatki bieżące kwotę 38.059.265 zł, w tym na:

 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.465.128 zł,

 

b) dotacje 1.979.600 zł,

 

c) wydatki na obsługę długu gminy 700.000 zł,

 

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 152.000 zł,

 

2)    wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.524.735 zł:

 

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.697.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,

 

3)    wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005‑2007 -  25.354.275 zł, zgodnie z zał. nr 5, tj.: 2005r. -  3.827.735 zł, 2006r. - 14.100.000 zł, 2007r. – 5.500.000 zł.

 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.255.175 zł, zgodnie z zał. nr 3,

 

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł,

 

c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

 

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9.469.000 zł są przychody pochodzące z:

 

1)    kredytów w kwocie 11.324.977 zł.

 

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 13.199.634 zł, zgodnie z zał. nr 12.

 

2. Uchwala się przychody w wysokości 11.324.977 zł i rozchody w wysokości 1.855.977 zł, stanowiące zał. nr 14.

 

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 13 -  „sytuacja finansowa gminy”.

 

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

 

a) środków specjalnych – przychody w wysokości 509.152,- zł; wydatki w wysokości 487.125,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

 

1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.378.600 zł, zgodnie z zał. nr 7,

 

2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 271.000 zł, zgodnie z zał. nr 10,

 

3) niepublicznych szkół 245.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,

 

4) publicznych szkół artystycznych 85.000 zł, zgodnie z zał. nr 9,

 

5) powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 80.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

 

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 16 w wysokości:

 

- przychody – 90.000 zł,

 

- wydatki – 100.000 zł.

 

§ 8. Tworzy się rezerwy:

 

1) ogólna w wysokości 120.000 zł,

 

2) celowe w wysokości 400.000 zł:

 

a) na oświatę – 400.000 zł.

 

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

 

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

 

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

 

1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,- zł,

 

2)    dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale,

 

3)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości 125.000 zł.

 

§ 12. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

 

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko‑Mazurskiego.

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński