Uchwała budżetowa

Uchwała Nr V/45/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 26 marca 2003 roku

 

 

w sprawie w budżetu na rok 2003

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.    Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.302.269,- zł, zgodnie z zał. nr 1.

2.    Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.879.071,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)    dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.209.101,- zł,

c)    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,- zł.

 

§ 2.

1.    Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.802.153,- zł, zgodnie z zał. nr 2.

2.    Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)    wydatki bieżące kwotę 27.801.153,- zł, w tym na:

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.864.038,- zł,

b)    dotacje 1.226.000,- zł

c)    wydatki na obsługę długu gminy 450.000,- zł,

d)    wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 304.000,- zł,

2)    wydatki majątkowe 2.001.000,- zł, w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2.001.000,- zł, zgodnie z zał. nr 4.

3.    Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.879.071,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)  wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100.000,- zł,

c)  wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 10.000,- zł, zgodnie z zał. nr 5.

 

§ 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.499.884,- zł są:

    1) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 2.404.415,- zł,

    a)   kredyt na zadania inwestycyjne 1.350.000,- zł,

kredyt na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 1.054.415,- zł.

    2) wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek 300.000, - zł.

2.   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 6.

3.       Z dochodów budżetu planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.204.531,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 4.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 4.497.605 zł zgodnie z zał. nr 7.

 

§ 5.

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8:

- przychody       – 201.139 zł,

- wydatki           – 208.868 zł.

 

§ 6.

Uchwala się dotacje dla:

a)    samorządowych instytucji kultury w wysokości 831.000,- zł, zgodnie z zał. nr 9.

b)    podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 330.000,- zł, zgodnie z zał. nr 10.

c)    inne w wysokości 65.000,- zł (szkoły artystyczne, policja, straż pożarna).

 

§ 7.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 11:

- przychody          70.000 zł,

- wydatki              50.000 zł.

 

§ 8.

Tworzy się rezerwy:

1)    ogólna w wysokości 100.000,- zł,

2)    celowe w wysokości 200.000,- zł na wynagrodzenia nauczycieli.

 

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego w wysokości 2.404.415, - zł oraz do spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.204.531, - zł zgodnie z zał. nr 6.

 

§ 10.

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,- zł,

2)    dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami pod warunkiem nie zwiększania bądź zmniejszania ogólnych kwot wynagrodzenia wraz z pochodnymi w danym dziale,

3)    przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5)    udzielania poręczeń do wysokości 400.000,- zł.

 

§ 11.

Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy
i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko‑Mazurskiego
i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

 

 

       Przewodniczący

Rady Miejskiej Gołdapi