Kontrola zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 

ZARZĄDZENIE Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap

Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są przez zespół kontrolujący, złożony z osób upoważnionych przez Burmistrza Gołdapi. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W skład zespołu kontrolującego wchodzi co najmniej trzech upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w Gołdapi.

3. Procedurę prowadzenia kontroli planowej początkuje przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Sposób przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wzór harmonogramu kontroli stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Harmonogram kontroli sporządza Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi i przedkłada Burmistrzowi Gołdapi do zatwierdzenia w terminie do 30 listopada danego roku na rok następny.

6. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze kontroli (z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców). Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7. Z przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się schemat ogólny procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                              BURMISTRZ GOŁDAPI 

(-)Tomasz Rafał Luto


                                            Załącznik nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

 z dnia 15 listopada 2023 r.
 

ZAKRES I ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY GOŁDAP

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gołdapi.

2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Gołdapi członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.

3. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swojego składu przewodniczącego zespołu kontrolującego.

4. Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,  o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

5. Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

6. W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców kontrola może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w art. 48 ust. 1.

7. Kontrole przeprowadza się w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu.

8. Upoważnienie sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Kontrolujący są zobowiązani wpisać się do książki kontroli, która powinna znajdować się w siedzibie przedsiębiorcy.

10. Zakres kontroli obejmuje:

1) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków korzystania z zezwoleń, a w szczególności:

a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d) posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

2) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy,

b) niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

c) uwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych informacji o  zakazach wynikających z ustawy,

d) sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m², pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych,

e) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,

f) niewprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

h) przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

11. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży lub osoba przez niego upoważniona (pełnomocnik, pracownik) obecna w czasie kontroli.

12. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyny odmowy.

13. Protokół sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 15 listopada 2023 r.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY PRAWDOPODOBIEŃSTAWA NARUSZENIA PRAWA W RAMACH WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 221, ze zm.) „Kontrole planuje i przeprowadza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko  naruszenia przepisów jest największe. Sposób analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny” zarządzam, co następuje:

1. Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:                              

- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Burmistrza Gołdapi na terenie Gminy Gołdap.

2. Identyfikuje się następujący obszary przedmiotowe, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

- przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów   alkoholowych.

3. Celem analizy ryzyka jest ocena poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu  i poza miejscem sprzedaży.

4. Analiza prawdopodobieństwa naruszania prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych winna obejmować:

1) wyniki dotychczasowych kontroli przeprowadzanych przez podmioty uprawnione do kontroli oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w Gołdapi,

2) skargi i wnioski dotyczące działalności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap,

3) informacje pozyskane przez organ kontrolny od innych podmiotów (policja, straż miejska, sądy) dotyczące działalności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap,

4) czas jaki upłynął od ostatniej kontroli działalności poszczególnych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,

5) analizę składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

6) podejrzenie nieprzestrzegania warunków i zasad określonych przepisami prawa,

5. Naruszenie obszarów przedmiotowych skutkuje:

1)  wydaniem zaleceń pokontrolnych,

2) wygaśnięciem zezwolenia,

3) cofnięciem zezwolenia.

6. Analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności przedsiębiorcy w zakresie korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów w Gołdapi przeprowadza się raz w roku i stanowi ona podstawę do ustalenia harmonogramu kontroli.


                                                                                              Załącznik nr 3

                                                                                              do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

 z dnia 15 listopada 2023 r.
 

……………………………………..                                                                                         Gołdap, …………….. r.

                  (oznaczenie organu)

 

U P O W A Ż N I E N I E  Nr ………………..

Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 2151) w związku z art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 221, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr ……./…./2023 r. Burmistrza Gołdapi z dnia …………………….r.  w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap

BURMISTRZ GOŁDAPI

UPOWAŻNIA

Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi:

 1. Panią/ Pana …………………………………………………
 2. Panią/ Pana …………………………………………………
 3. Panią/ Pana …………………………………………………

do przeprowadzenia kontroli u następującego podmiotu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych:

…………………………………………………………………………………………………...

(oznaczenie przedsiębiorcy, adres)

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)

Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: …………………. r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: …………………. r.  

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCY:

Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Gołdap dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wręczeniu 1 egz. upoważnienia przedsiębiorcy.

Do kontroli przedsiębiorcy stosuje się w szczególności następujące zasady (art. 45-65 ustawy z dnia  06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, ze zm.):

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1579, 1967 i 2411);

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;

5) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275);

6) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm);

7) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370);

8) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 oraz z 2022 r. poz. 1726) w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;

9) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

10)  kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa;

11) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403 i 2411);

12) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.02.2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2056 i 2254);

13) kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania, o którym  mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6.

Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia  i protokoły kontroli. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę przez siebie upoważnioną, w obecności której wykonywane będą czynności kontrolne, w szczególności w czasie swojej nieobecności.

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców. Sprzeciw wymaga uzasadnienia..

Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego.

Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.

Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, w przypadku gdy organ przeprowadza kontrolę w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

                                                                                         ................……………………………………….........

                                                                                                              (imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego

                                                                                                                                       stanowiska lub funkcji)                                       

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią pouczenia i jeden egzemplarz upoważnienia odebrałem/łam                           

…….................................................................

(miejscowość, data i podpis kontrolowanego


                                                            

                                                                                              Załącznik nr 4

                                                                                              do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

                                                                                                                                             z dnia 15 listopada 2023 r.                                                 

                                      Harmonogram  kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych                                                                    w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń  na sprzedaż                                                                          napojów alkoholowych na terenie  gminy Gołdap na rok ……………

 

Lp.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych

Typ punktu

detal/gastronomia

Termin kontroli

(kwartał)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SPORZĄDZIŁ                                                                               ZATWIERDZAM

                                                     

………….………………………………                                                   ……………………………….

            Przewodniczący Gminnej Komisji                                                        Burmistrz Gołdapi

       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                 w Gołdapi


Załącznik nr 5

                                                                                              do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

 z dnia 15 listopada 2023 r.
 

                                                                                                                       Gołdap, ………………….. r.

...............................................................

            (oznaczenie organu)

                                                                                                                                 ………………………………….

                                                                                                                                 (oznaczenie przedsiębiorcy)                      

                                                                                                                                 …………………………………..

                                                                                                                                                    (adres)

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze wszczęcia kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w związku z art.  48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221, ze zm.), Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

…………………………………………………………………………………………………………...................................

(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)

Zakres przedmiotowy kontroli:

1) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków korzystania z zezwoleń,  a w szczególności:

a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d) posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

2) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy,

b) niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

c) uwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych informacji o  zakazach wynikających z ustawy,

d) sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m², pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych,

e) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,

f) niewprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

h) przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Pouczenie:

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48 ust. 2 ustawy pr. przed.).

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 48 ust. 4 ustawy pr. przed.).

Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, zwłaszcza podczas jego nieobecności (art. 50 ust. 3 ustawy pr. przed.).                                                                                                        

Otrzymują:                                                       

 1. Adresat
 2. a/a.

   

Załącznik nr 6

                                                                                              do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

 z dnia 15 listopada 2023 r.
 

Protokół z kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

 

Przeprowadzonej w dniu ……………… r.

na podstawie art. 18 ust 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w związku z art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, ze zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Gołdapi do przeprowadzenia kontroli na okoliczność  przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej/ gastronomicznej:

…………………………………………………………………………………………………..........................................

(nazwa i adres punktu sprzedaży)

prowadzonej przez:

…………………………………………………………………………………………………..........................................

(oznaczenie przedsiębiorcy, adres)

zwanego dalej „kontrolowanym”.

 

Zespół kontrujący w składzie:

1. ………………………………………………..… - Przewodniczący zespołu kontrolującego,

Upoważnienie Burmistrza Gołdapi Nr …………….. z dnia ………………………….

2. ………………………………………………..… - Członek zespołu kontrolującego,

Upoważnienie Burmistrza Gołdapi Nr ……………... z dnia ………………………….

3. …………………………………………….…..… - Członek zespołu kontrolującego,

Upoważnienie Burmistrza Gołdapi Nr …………..….. z dnia ………………………….

Ze strony kontrolowanego w kontroli brał udział:

      a) Przedsiębiorca:  …………………………………………………………………………........

      b) Pełnomocnik:  ……………………………………………………………………………........

      c) Pracownik:  ……………………………………………………………………………….........

Zawiadomienie o kontroli doręczono kontrolowanemu w dniu ……………………………….......

Kontrolowany okazał/ nie okazał* książkę kontroli.

Powód odmowy okazania książki kontroli: …………………………………………………….........

Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli: ……………………………………………………...........

                                                                                                      (należy podać przyczynę)

*niepotrzebne skreślić

W trakcie kontroli stwierdzono co następuje:

1. Przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków korzystania z zezwoleń:

1) Posiadanie przez przedsiębiorcę ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

okazano/ nie okazano* zezwolenia:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - ………………………………………………………..................................

- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - …………………………………..................................

- powyżej 18% alkoholu …...…………………………………………………………........................................

2) Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

okazano/ nie okazano* dowodu opłaty: ……………………………………………….......................................

3) Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych:

okazano/ nie okazano* faktury dostawcy: ………………………………………………....................................

4) Posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży (własność, najem, dzierżawa, inne): ………………………………………………………………

5) Wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem oraz miejscem oznaczonym w zezwoleniu:

jest zgodna/ nie jest zgodna* z udzielonym zezwoleniem: .……………………………....................................

2. Przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym:

nie stwierdzono/ stwierdzono* złamanie zakazu: ………………………………………...............................

…………………………………………………………………………………………........................................

2) Przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw:

Nie stwierdzono/ stwierdzono* złamanie zakazu: ………………………………………................................

………………………………………………………………………………………….........................................

3) Przestrzeganie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych (reklama i promocja może odbywać się w wydzielonych stoiskach, wewnątrz sklepów monopolowych i zakładów gastronomicznych, hurtowniach, reklama piwa musi spełniać warunki określone w art. 131 ustawy):

nie stwierdzono/ stwierdzono złamanie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych: ...………………

…………………………………………………………………………………………............................................

4) Uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych informacji o zakazach wynikających z ustawy:

a) informacja o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych (obowiązkowo):                                      umieszczona w widocznym dla klienta miejscu/ umieszczona w niewidocznym dla klienta miejscu, brak informacji*

b) informacja o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim:                                                 umieszczona w widocznym dla klienta miejscu/ umieszczona w niewidocznym dla klienta miejscu, brak informacji*

c) informacja o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym:

umieszczona w widocznym dla klienta miejscu/ umieszczona w niewidocznym dla klienta miejscu, brak informacji*

d) informacja o zakazie spożywania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym:                                                  umieszczona w widocznym dla klienta miejscu/ umieszczona w niewidocznym  dla klienta miejscu, brak informacji*

e) informacja o godzinach otwarcia placówki:                                                                                                    umieszczona w widocznym dla klienta miejscu/ umieszczona w niewidocznym dla klienta miejscu, brak informacji*

5) Przedstawienie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim - ……………. r.

stwierdzono zgodność danych ze stanem faktycznym/ stwierdzono niezgodność danych ze stanem faktycznym*

Wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony przy dokonaniu kontroli:

......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Uwagi i zalecenia kontrolujących oraz termin ich usunięcia:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Zespół kontrolujący:                                                                                      Podpis kontrolowanego                                                                            

…………………………                                                                                           ………………………………….

 

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu ……………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………..................................

*niepotrzebne skreślić


    Załącznik nr 7    

                                                                                              do Zarządzenia Nr 2105/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

 z dnia 15 listopada 2023 r.
 

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, ze zm.) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna kontroli:

 1. Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
 2. Na podstawie  rozdziału 5 (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, ze zm.).

Zakres podmiotowy kontroli:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gołdapi.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zasady kontroli:

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

Osoby prowadzące kontrolę:

Upoważnieni przez Burmistrza Gołdapi członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli:

 1. Aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Dowód opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, własność).
 4. Książka kontroli.
 5. Wymagane jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
 6. Dokumenty potwierdzające prawdziwości złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok: wydruk fiskalny sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy, wystawione faktury, dokumenty księgowe potwierdzające nabycie alkoholu, zestawienie rzeczywistych wartości sprzedaży napojów alkoholowych wygenerowane z licencjonowanych programów komputerowych rejestrujących obrót towarami).

Dokumenty sporządzane podczas kontroli:

 1. Protokół kontrolny
 2. Inne (w razie potrzeby)

Pozostałe informacje:

 1. Kontrole przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli  (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców).
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli oraz pisemnego wskazania osoby  upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w razie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców).
 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę  lub w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).
Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 16-11-2023 13:22:33
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 24-11-2023 12:39:23