Szczegóły zmiany:

Strona: Zarządzenia
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: martajanko
Data: 21-05-2024 13:21
Poprzednia zawartość:
Zarządzenie nr 4/V/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 15.05.2024 r. w sprawe wyznaczenia stanowisk pracy do realizacji zadań z zakresu problematyki Host National Support (HNS) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi i współpracy z PK HNS Wojewody.

 

Zarządzenie nr 4/V/2024
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie wyznaczenia stanowisk pracy do realizacji zadań z zakresu problematyki Host National Support (HNS) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi i współpracy z PK HNS Wojewody

     Na podstawie art. 7, art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. 2024 poz. 248), w związku z art. 23b, art. 23e ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 807), oraz zarządzenia Nr 71 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji zadań Host Nation Support (HNS) w województwie warmińsko –  mazurskim zarządza się , co następuje:
                                                                             § 1.
W celu właściwej realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa – gospodarza oraz w celu przygotowania organów i podmiotów do realizacji zadań związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze Gminy Gołdap wyznacza się stanowiska pracy, właściwe do realizacji zadań z zakresu problematyki HNS i współpracy z PK HNS Wojewody w składzie:
1)    Pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych
2)    Pracownik zatrudniony na stanowisku młodszego referenta ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i organizacji OSP.
                                                                             § 2.
Bieżąca realizacja zadań prowadzona będzie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku młodszego referenta ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i organizacji OSP.
                                                                            § 3.
Do zadań osoby wyznaczonej na stanowisko do  realizacji zadań z zakresu problematyki HNS i współpracy
 z PK HNS Wojewody należeć będzie w szczególności:
1) planowanie, organizowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie HNS na obszarze gminy Gołdap;
2) inicjowanie i koordynowanie przygotowania w Urzędzie Miejskim w Gołdapi projektów aktów prawnych
oraz innych dokumentów w zakresie HNS;
3) koordynowanie w Urzędzie Miejskim w Gołdapi gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby Centralnej Bazy Danych HNS.
                                                                            § 4.     
Upoważnia się pracowników wymienionych w § 1 do koordynowania w imieniu Burmistrza Gołdapi wszystkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na administrowanym terenie.
                                                                           § 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych.
                                                                            § 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
                                                                             § 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GOŁDAPI
/-/ Konrad Kazaniecki

 

 

Zarządzenie nr 4/V/2024

Zarządzenie nr 4/V/2024.docx.