Szczegóły zmiany:

Strona: Zarządzenia
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: magdakulis
Data: 06-06-2024 9:48
Poprzednia zawartość:
Zarządzenie Nr 15/VI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Polnej w Gołdapi

Zarządzenie Nr 15/VI/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Polnej w Gołdapi

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na dzień 06.06.2024 r. Krzysztofowi Franas  prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Cyrk Astoria Krzysztof Franas grunt o powierzchni 400,00 m² stanowiący część działki o numerze ewidencyjnym 1213/24 położony w Gołdapi przy ul. Polnej pod działalność rozrywkową zwaną „cyrkiem”. Grunt przeznaczony do dzierżawy został oznaczony kolorem zielonym na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

 Konrad Kazaniecki