Szczegóły zmiany:

Strona: Zarządzenia
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: magdakulis
Data: 06-06-2024 9:53
Poprzednia zawartość:
Zarządzenie Nr 16/VI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Gminy Gołdap

Zarządzenie Nr 16/VI/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 6 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Gminy Gołdap

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i  art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1755/XII/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2022  roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Gminy Gołdap w tabeli zmienia się wiersz nr 10, który otrzymuje brzmienie:

 

10

 

Cyrk, wesołe miasteczko (powierzchnia dzierżawy do 3000 m2)

 - dzierżawa 1 – dniowa

 - dzierżawa powyżej 1 dnia

 

 

 

600,00 zł

 

320,00 zł

 

 

 

 

dziennie

 

dziennie

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Konrad Kazaniecki