Szczegóły zmiany:

Strona: Ochrona środowiska
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: renatasojkowska
Data: 06-06-2024 13:53
Poprzednia zawartość:
INWAZYJNE GATUNKI OBCE (IGO)
INWAZYJNE GATUNKI OBCE (IGO)

INWAZYJNE GATUNKI OBCE (IGO)  

Burmistrz Gołdapi informuje, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o gatunkach obcych (Dz. U. 2023 poz. 1589)- („IGO”), wyznaczono krajowe ramy prawne dla przeciwdziałania IGO. Osoby posiadające rośliny lub zwierzęta należące do IGO powinny sprawdzić, czy dysponują ważnym zezwoleniem. Z  przepisami powinny zapoznać się,
w szczególności posiadacze zapasów IGO, w szczególności sklepy zoologiczne, ogrodnicze.

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo bądź przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

Każdy, kto stwierdzi obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski niezwłocznie zgłasza ten fakt wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO
w środowisku.

W zgłoszeniu należy wskazać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
  2. nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  3. liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest
    to możliwe do ustalenia;
  4. miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  5. fotografię potwierdzającą obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie
    dla Unii/Polski, w przypadku gdy została wykonana.

Naruszenie przepisów dotyczących IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski skutkuje popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia i wiąże się z obciążaniem administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Zgłoszenia można przekazywać osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap lub pocztą na adres Urzędu,  a także elektronicznie na skrzynkę urzędu: pom@goldap.pl.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami dot. IGO https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3

Posiadacze  IGO, którzy nie zastosują się do ww. schematu postępowania podlegać będą także karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a gdy sprawca działa nieumyślnie, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z kolei właściciele zwierząt domowych, którzy nie zastosują się do ww.  sposobu postępowania, podlegać także będą karze aresztu albo grzywny.

Listę IGO stwarzających zagrożenie Unii/Polski określa ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów.