ZARZĄDZENIE Nr 646/VI/2006 Burmistrza Gołdapi z dnia 23.06.2006r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 646/VI/2006

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 23 czerwca roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w związku z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia: 1)   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2)   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

§ 2

Przedsiębiorcy o których mowa w § 1 zobowiązani są przy wykonywaniu działalności przestrzegać warunków wynikających z uchwały Nr XLII/260/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  nr  69, poz. 1247)

 

§ 3

1. Przedsiębiorcy o których mowa w § 1  powinni  spełniać następujące wymagania:

1)         posiadać potencjał finansowy umożliwiający prowadzenie działalności,

2)         posiadać zaplecze techniczno biurowe, w tym: bazę transportową wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej ,

3)         posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami,

4)         prowadzić dokumentację wynikającą z ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2005 nr 236, poz. 2008),

5)         zapewnić należyty stan techniczny i sanitarny środków transportowych ze wskazaniem miejsca i technologii okresowego ich mycia i odkażania.

    2.  Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 1 dodatkowo powinni spełniać następujące wymagania:

        1)  posiadać specjalistyczne środki transportu dopuszczone do ruchu drogowego, przystosowane do

                bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, w ilości min. 1 śmieciarki na

                samochodzie, o pojemności 20 m³ wsypu, z prasą do odpadów o proporcjach min. 1: 3 (stopień

                zagęszczenia śmieci),  z wyrzutem na pojemniki  1,1 m3 i 2,2  m3   - spełniające wymagania bhp,

                ppoż. i kodeksu drogowego, oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

2)       posiadać środki transportu, przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) -  

             spełniające wymagania bhp,  ppoż. i kodeksu drogowego, oznakowanych w sposób umożliwiający

               identyfikację przedsiębiorcy,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w  zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,     zgodnie z zapisami GPGO,

 4)    udokumentować gotowość nabycia  surowców wtórnych (szkoło, plastik, makulatura)  przez

         przedsiębiorców  zajmujących  się przetwarzaniem (recyklingiem),

6)         posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO.

    3.  Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 2  dodatkowo powinni spełniać następujące wymagania:

         1)    posiadać  sprzęt  samochodowy   dopuszczony  do  ruchu   drogowego  -  pojazdy   asenizacyjne 

                o pojemnościach od 4,5 m3 do 12,00 m3 posiadające możliwość opróżnienia zbiornika           

                bezodpływowego,  zgodnie z technicznymi oraz sanitarno   porządkowymi wymaganiami

                rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów

                asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) –  oznakowane w sposób umożliwiający

                identyfikację przedsiębiorcy,

2)       udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

3)       posiadać sprzęt samochodowy służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii. 

   4.  Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

   5.  Dokumentami, o których mowa w ust. 4 są w szczególności:

1)          tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2)          bilans przedsiębiorstwa,

3)          faktura lub umowa cywilnoprawna potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 3 ust.

        1,2,3  wraz  z  ich opisem technicznym.

 

 § 4

1. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 1 zobowiązani  są – uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

     gospodarki odpadami oraz GPGO  do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:

1)            kompostowanie zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

2)          przekazywanie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów

komunalnych zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz metali,

3)            przekazywanie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w  zakresie odzysku odpadów komunalnych zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3)          przekazywanie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

    2. Przedsiębiorcy, o których mowa § 1 pkt 1 zobowiązani są uwzględniając zapisy wojewódzkiego

planu gospodarki odpadami  i GPGO do odzysku odpadów komunalnych poprzez poddanie ich

recyklingowi organicznemu (kompostowaniu) na Gminnym Składowisku Odpadów w Kośmidrach.

§ 5

Zezwolenia Burmistrza Gołdapi  wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą  ważność z dniem 31.12.2006 r. Przedsiębiorcy spełniający warunki określone w niniejszym zarządzeniu, obowiązani  są w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Gołdapi o udzielenie stosownego zezwolenia zgodnie z wymogami zawartymi w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008).

 

§ 6

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 7

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Gołdap, mediach lokalnych  oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Mi4ejskiego w Gołdapi - www.goldap.pl.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.Burmistrz Gołdapi

Marek Miros