UCHWAŁA NR XLII/260/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 kwietnia 2006r.

 

UCHWAŁA NR XLII/260/2006
Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 20 kwietnia 2006 r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 DzU nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz.984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003r. DzU nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004r. DzU nr 116 poz. 1203, z 2005r. DzU nr 172 poz.1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DzU z 2005 nr 236, poz.2008), oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606) i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.01.2006 r., Rada Miejska w Gołdapi uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdapi, zwany dalej Regulaminem o następującej treści:


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na terenach nieruchomości położonych w gminie Gołdap.


§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:


 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz.U z 2005 nr 236, poz.2008);


 1. GPGO - należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uhwałą nr XXXI/197/2005 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 maja 2005r.;


 1. właścicielach nieruchomości, umowach, górnych stawkach opłat, zbiornikach bezodpływowych, nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć odpowiednie pojęcia określone w ustawie;


 1. odpadach komunalnych, odpadach obojętnych, odpadach niebezpiecznych, odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpowiednie pojęcia określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pózn. zmianami);


 1. odpadach komunalnych wielkogabarytowych, należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady;


 1. odpadach balastowych, odpadach budowlanych, selektywną zbiórkę odpadów – należy przez to rozumieć odpowiednie pojęcia określone w GPGO;


 1. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorców, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadających wydane przez Burmistrza Gołdapi zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie:


  • odbierania odpadów komunalnych,


  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,


  • prowadzeniem schronisk, grzebowisk dla zwierząt itp.;


 1. górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców za usługi podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej na podstawie art.6 ust.2 ustawy;


 1. chowie zwierząt – należy przez to rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;


 1. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem,

utrzymywane przez człowieka dla towarzystwa (psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby,

żółwie i inne trzymane w celach niehodowlanych);


 1. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

(tekst jednolity Dz.U z 2002r. Nr 207, poz.1762) oraz gołębie;


 1. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć odpowiednie pojęcie określone w ustawie z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 106, poz.1002).


§ 3. Regulamin obowiązuje:


 1. właścicieli nieruchomości;


 1. wykonawców robót budowlanych;


 1. użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;


 1. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.


§ 4. 1. Gmina Gołdap realizuje zadania wynikające z „Programu Ochrony Środowiska” i „Planu Gospodarki Odpadami” przyjętych Uchwałą Nr XXXI/197/2005 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 maja 2005r.


2. Gmina Gołdap, realizuje zadania wynikające z przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” określone „Statutem Związku” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2004r Nr 8 poz. 173).


Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


§ 5. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania czystości i porządku, należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz estetyki, w zakresie i na zasadach określonych ustawą oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności do:


 1. usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego;


2) niezwłocznego uprzątania śniegu, lodu, błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń z chodników

przylegających bezpośrednio do nieruchomości;


3) pielęgnacji zieleni, tj. trawników, rabatek, krzewów itp.;


4) usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp.

umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;


5) usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;


6) utrzymania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczeń;


 1. niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.§ 6. Właściciele nieruchomości, nieposiadający ważnych umów na wywóz odpadów komunalnych zobowiązani są w ciągu 1 miesiąca od wejścia w życie uchwały do zawarcia umów z podmiotami posiadającymi zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych. Obowiązek obejmuje zarówno usuwanie odpadów stałych, jaki i nieczystości ciekłych.


§ 7. 1. Podmioty określone w § 3 mają obowiązek oczyszczania chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu i lodu. Winien on być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika przez posypywanie piaskiem. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.


2. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z jezdni na chodnik. Dopuszcza się możliwość odgarniania śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnią w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1m. W przypadku bardzo dużych opadów śniegu zobowiązuje się zarządcę przyległej do chodnika drogi do usunięcia nadmiaru śniegu.


§ 8. Gmina lub prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami, punktami usługowymi itp. pojemniki na odpady.


Rozdział III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi


§ 9. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.


§ 10. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, z wyłączeniem terenów leśnych i w pobliżu zbiorników wodnych, pod warunkiem  odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.


§ 11. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział IV

Selektywna zbiórka odpadów.


§ 12. 1. Na terenie Gminy Gołdap, zgodnie z GPGO, wprowadza się stopniowo system selektywnej zbiórki odpadów ograniczający masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowiska.


2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do segregowania i odrębnego gromadzenia następujących rodzajów odpadów zgodnie z GPGO, a w szczególności:


 1. szkło i stłuczka szklana kolorowe;

 2. szkło i stłuczka szklana bezbarwne;

 3. makulatura i tekstylia;

 4. puszki i drobny złom;

 5. tworzywa sztuczne;

 6. odpady wielkogabarytowe;

 7. odpady niebezpieczne;

 8. odpady organiczne;

 9. odpady balastowe.


§ 13. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie i wyłącznie do tego celu przeznaczone worki z tworzywa. Pojemniki i worki swoją kolorystyką, zgodnie z GPGO powinny odpowiadać następującemu przeznaczeniu:


 1. zielony – z przeznaczeniem na szkło i stłuczkę szklaną kolorowe;

 2. biały – z przeznaczeniem na szkło i stłuczkę szklaną bezbarwne;

 3. niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

 4. czerwony – z przeznaczeniem na puszki i drobny złom;

 5. żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

 6. czarny lub srebrny – z przeznaczeniem na odpady balastowe.


2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie oraz w miarę wprowadzania systemu selektywnej zbiórki odpadów na warunkach określonych w GPGO.


Rozdział V

Rozmieszczenie i utrzymywanie urządzeń do zbierania odpadów komunalnych.


§ 14. Podmioty określone w § 3 zapewniają wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


§ 15. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.


2. Nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).


3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności w GPGO.


§ 16. Odpady komunalne wielkogabarytowe, remontowe powinny być gromadzone odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwanie ich możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z uprawionymi podmiotami.


§ 17. 1. Odpady komunalne balastowe mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.


2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych balastowych mogą mieć pojemność od 0,05 do 5 m3, a kontenery od 5 do 36 m3.


3. Wyjątkowo, w przypadkach krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie odpadów komunalnych balastowych w przeznaczonych do tego celu szczelnych workach z tworzywa, koniecznie czarnego koloru.


4. Worki i pojemniki na odpady komunalne balastowe służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.


§ 18. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne powinny być w miarę możliwości kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w sposób nie powodujący uciążliwości dla właścicieli sąsiednich posesji lub gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.


2. Odpady organiczne w postaci drewna i części roślin nadających się do spalania powinny być wykorzystywane do celów energetycznych.


§ 19. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:


 1. powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla wszystkich użytkowników w/wym. terenów;


 1. powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez uprawnione podmioty;


 1. powinny być rozmieszczone w ilości zapewniającej utrzymanie czystości terenu;


 1. powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.


§ 20. 1. Podmioty określone w § 3 mają obowiązek utrzymywać pojemniki, worki na odpady lub kosze na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania pojemników i koszy na odpady.


2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne i koszach na odpady: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.


3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).


§ 21. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i podmiotów uprawnionych, w taki sposób, aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości.


2. Pojemniki i worki powinny być ustawiane w pobliżu granicy nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.


3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.


4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady ustawianych przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.


§ 22. Zabrania się gromadzenia zużytego sprzętu AGD oraz odpadów niebezpiecznych łącznie z innymi odpadami.


Rozdział VI

Częstotliwość, minimalna pojemność pojemników i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.


§ 23. 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z nieruchomości systematycznie, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników, w terminach uzgodnionych z uprawnionym podmiotem;


2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.


3. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni.


§ 24. 1. Przyjmuje się średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:


 1. 25 l – dla każdej z osób zamieszkałych na nieruchomości;


 1. 10 l - na każdą osobę w domach opieki społecznej, hotelach oraz biurach, urzędach i zakładach pracy, niezależnie od odpadów opakowaniowych i innych niż odpady komunalne;


 1. 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 220 l na punkt, dla restauracji, baru, punktu małej gastronomii, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż komunalne;


 1. 30 l - na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż – 220 l na punkt, dla sklepów, punktów usługowych, przychodni i praktyk lekarskich, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne.


2. Pojemność ustalona w ust. 1, nie dotyczy osób zamieszkałych w budynkach wielolokalowych. W przypadku tym pojemność kontenerów i pojemników na odpady komunalne wynika z faktycznych potrzeb i powinna być uregulowana odpowiednią umową zarządcy nieruchomości z uprawnionymi podmiotami.


 1. Przy zabudowie usługowo-mieszkalnej , pojemności określone w ust. 1 sumują się. Odbiór nieczystości powinien następować na podstawie odrębnych umów, zawartych dla gospodarstwa domowego i prowadzonej działalności gospodarczej.


 1. Ilość nieczystości płynnych usuwanych ze zbiorników bezodpływowych określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.).


§ 25. Na każdej nieruchomości powinien się znajdować odpowiednio pojemnik (pojemniki) lub worek (worki) o pojemności będącej co najmniej połową iloczynu liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość i obowiązującej dla danego rodzaju nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w § 25 . Dozwolone jest wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika i z zachowaniem zasady wyliczenia ich pojemności zgodnie z Regulaminem;


§ 26. 1. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w  pojemniki na odpady oraz w szalety przenośne.


2. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z uprawnionymi podmiotami na dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.


§ 27 1. Podmioty określone w § 3 obowiązane zapewnić uprawnionemu podmiotowi dostęp do pojemników i  worków, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników i zabranie worków bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.


2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.


§ 28. 1. Nakłada się na uprawnione podmioty obowiązek wywożenia odpadów komunalnych, z wyłączeniem wyselekcjonowanych surowców wtórnych, wyłącznie na składowisko odpadów w Kośmidrach oraz do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Gołdapi.Rozdział VII

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania

na składowisku§ 29. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania. Plan redukcji ilości komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów w latach 2006 – 2013 określa GPGO.


§ 30. Wszystkie powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone w przydomowych kompostownikach i wykorzystywane we własnym zakresie lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych oddzielnych pojemnikach i przekazywane uprawnionym podmiotom.Rozdział VIII

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami


§ 31. Gmina Gołdap poprzez podmioty uprawnione zobowiązane do selektywnego odbierania odpadów komunalnych oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


§ 32. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez podmioty określone w § 3 i selektywny ich odbiór przez uprawnione podmioty, w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.


Rozdział IX

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych


§ 33. 1. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami psów zobowiązuje się do:


 1. zarejestrowania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych niezwłocznie od terminu wejścia w posiadanie psa, po dokonaniu aktualnych szczepień i opłaceniu podatku – ustalanego corocznie przez Radę Miejską; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, jego adres, rasę i imię psa, numer identyfikacyjny nadany psu; wynikiem rejestracji będzie oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym, który wydawany jest nieodpłatnie;


 1. prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu;


 1. sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;


 1. zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej;


 1. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach , a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych.


2. W budynkach wielomieszkaniowych w pomieszczeniach wspólnego użytku, takich jak korytarze, klatki schodowe, prowadzenie psów może mieć miejsce wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

3.Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wówczas gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem że pies jest w kagańcu.


§ 34. Osoby posiadające psy zobowiązane są wyposażyć je w odpowiedni znak identyfikacyjny poprzez przypięcie do obroży.


§ 35. 1. Zabrania się:


 1. wypuszczania zwierząt domowych bez dozoru;


 1. pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;


 1. wprowadzania zwierząt domowych na zamknięte tereny rekreacyjne, sportowe, cmentarze, place zabaw, a w szczególności w pobliżu piaskownic i do piaskownic;


 1. wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej;


 1. kąpieli psów i innych zwierząt domowych w otwartych ogólnodostępnych zbiornikach wodnych;


 1. trzymania psów, kotów i innych zwierząt domowych w piwnicach, komórkach, na balkonach i w suszarniach budynków wielorodzinnych.


2. W budynkach wielomieszkaniowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w sposób stwarzający uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.


§ 36. Sposób wyłapywania oraz dalszego postępowania ze zwierzętami bezdomnymi określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.


Rozdział X

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej


§ 37. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze miasta Gołdapi przy ulicach: Królewiecka, Partyzantów, Wojska Polskiego, Warszawska, Jaćwieska, Warsztatowa, Tatyzy, Armii Krajowej, Malarska, Paderewskiego, E.Plater, Lipowa, Mazurska, Żeromskiego do ul. Nadbrzeżnej, Dolna, Okrężna, Górna, Podgórna, Matejki, Mickiewicza, Wolności, Wąska, Szkolna, 11 Listopada , Plac Zwycięstwa, Osiedle Młodych i w strefie A określonej w ustawie o uzdrowiskach oraz na terenach dla których zakaz przewidują odrębne przepisy.


§ 38. 1. Na terenach wiejskich zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na nieruchomościach położonych w promieniu nie mniejszym niż 50 m od obiektów użyteczności publicznej i osiedli mieszkaniowych, a także budynków wielorodzinnych na warunkach określonych w odrębnych przepisach i w niniejszym Regulaminie.


2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest obowiązany:


 1. gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny zobowiązującymi

w tym zakresie przepisami;


 1. przeciwdziałać uciążliwościom takim jak hałas, odory i tym podobne w stosunku do nieruchomości sąsiednich;


 1. pozbywać się padłych zwierząt zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami, w szczególności poprzez zgłoszenie uprawnionemu podmiotowi - celem utylizacji. Wykaz uprawnionych podmiotów udostępniany jest między innymi w Urzędzie Miejskim w Gołdapi;


 1. przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.


Rozdział XI

Obowiązki w zakresie przeprowadzania deratyzacji, wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania


§ 39. Przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Gołdap ustala w zależności od potrzeb Burmistrz Gołdapi stosownym zarządzeniem wydanym w uzgodnieniu z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 40. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia, we własnym zakresie, deratyzacji w częściach wspólnych budynków wielolokalowych , w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach produkcyjnych, handlowych oraz gospodarczych.


2.Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu oraz w sposób zgodny z zaleceniami producenta.


3. Teren poddany deratyzacji powinien zostać oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.


4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.


Rozdział XII

Przepisy końcowe


§ 41. Kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Burmistrzowi Gołdapi.


§ 42. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 września 1997r. nr XXIV/197/97 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap.


§ 43. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz poprzez umieszczenie obwieszczeń w mediach lokalnych i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Gołdap.


§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Remigiusz Karpiński