Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gołdapi ogłasza przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 219,30 m2 z przeznaczeniem na przedszkole, usytuowanego w budynku przy Placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi ( parter byłej Biblioteki Publicznej ).


I. Przedmiot przetargu.

Lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy Placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi ( była Biblioteka Publiczna ) o powierzchni 219,30 m2 przeznaczony jest na przedszkole.


II. Warunki umowy.

Z oferentem, który w przetargu zaoferuje najwyższą cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej zostanie zawarta umowa na następujących warunkach:

  1. Oferent w terminie do 31.12.2009r. zaadaptuje na własny koszt pomieszczenia i uzyska wszelkie zgody we własnym zakresie pod działalność przedszkola.

  2. Oferent uzyska wpis przedszkola położonego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 16 do prowadzonej przez Burmistrza Gołdapi ewidencji placówek niepublicznych i uzyska pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

  3. Oferent przeprowadzi nabór do przedszkola i rozpocznie jego działalność najpóźniej do 02.01.2010r.

  4. Jeżeli oferent spełni warunki 1, 2, 3 i zachowa je przez cały czas trwania umowy Gmina Gołdap zrzeka się prawa wypowiedzenia umowy przez 5 lat.

  5. Po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy i wykonania jej warunków przez wygrywającego oferenta umowa zostanie przedłużona na kolejne 5 lat.


III. Warunki przetargu.

  1. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,50 zł netto..

  2. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m2.

  3. Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT i pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności takich jak: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, koszty centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, energii elektrycznej itp.

  4. Ewentualne konieczne prace adaptacyjne lub ulepszenia wygrywający wykona. zgodnie ze sztuką budowlaną, we własnym zakresie i na swój koszt po uprzednim powiadomieniu właściciela o zakresie planowanych prac.


IV. Dodatkowe postanowienia. Wygrywający przetarg otrzyma w użyczenie część działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 873/24 o powierzchni 179 m2 oznaczonej na załączniku kolorem żółtym na urządzenie placu zabaw dla przedszkolaków.


Przetarg odbędzie się w dniu 1.09.2009r. o godz. 1200 w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.


Wadium do przetargu w wysokości 1.200,00 należy wpłacić najpóźniej do 28.08.2009r. w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto PKO BP S.A. O/Ełk 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463.


Osobie, która wygra przetarg i uchyla się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada a przetarg uważa się za nieważny. Po podpisaniu umowy wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu.


Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyn.


Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Gołdapi pok. 33 tel. 087 615 60 45