Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gołdapi ogłasza przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 319,90 m2 z przeznaczeniem na przedszkole, usytuowanego w budynku przy Placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi ( górny poziom byłej Biblioteki Publicznej ).

 

I. Przedmiot przetargu.

Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy Placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi ( górny poziom byłej Biblioteki Publicznej ) o powierzchni 319,90 m2 przeznaczony jest na przedszkole.

 

II. Warunki umowy.

Z oferentem, który w przetargu zaoferuje najwyższą cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej zostanie zawarta umowa na następujących warunkach:

  1. Oferent w terminie do 31.12.2009r. zaadaptuje na własny koszt pomieszczenia i uzyska wszelkie zgody we własnym zakresie pod działalność przedszkola.

  2. Oferent uzyska wpis przedszkola położonego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 16 do prowadzonej przez Burmistrza Gołdapi ewidencji placówek niepublicznych i uzyska pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

  3. Oferent przeprowadzi nabór do przedszkola i rozpocznie jego działalność najpóźniej do 02.01.2010r.

  4. Jeżeli oferent spełni warunki 1, 2, 3 i zachowa je przez cały czas trwania umowy Gmina Gołdap zrzeka się prawa wypowiedzenia umowy przez 5 lat.

 

III. Warunki przetargu.

  1. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,50 zł netto..

  2. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m2.

  3. Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT i pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności takich jak: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, koszty centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, energii elektrycznej itp.

  4. Ewentualne konieczne prace adaptacyjne lub ulepszenia wygrywający wykona. zgodnie ze sztuką budowlaną, we własnym zakresie i na swój koszt po uprzednim powiadomieniu właściciela o zakresie planowanych prac.

 

IV. Dodatkowe postanowienia. Wygrywający przetarg otrzyma w użyczenie część działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 873/24 o powierzchni 179 m2 oznaczonej na załączniku kolorem żółtym na urządzenie placu zabaw dla przedszkolaków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2009 r. o godz. 900 w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

Wadium do przetargu w wysokości 1.750,00 należy wpłacić najpóźniej do 13.10.2009 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto PKO BP S.A. O/Ełk 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463.

 

Osobie, która wygra przetarg i uchyla się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada a przetarg uważa się za nieważny. Po podpisaniu umowy wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu.

 

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Gołdapi pok. 33 tel. 087 615 60 45

 

Zastępca Burmistrza

Jacek Morzy

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 07-10-2009 22:43:54
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-10-2009 22:43:54