Zarządzenie Nr 722/VIII/2013 Burmistrza Gołdapi w sprawie zasad wystawiania na obszarze parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi ruchomych reklam i samochodów w celach sprzedaży oraz pobierania opłat z tego tytułu (wraz z załącznikami)

Zarządzenie Nr 722/VIII/2013

Burmistrza Gołdapi

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie zasad wystawiania na obszarze parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi ruchomych reklam i samochodów w celach sprzedaży oraz pobierania opłat z tego tytułu


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi Burmistrz Gołdapi, zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zarządzenie określa zasady wystawiania na obszarze parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi ruchomych reklam i samochodów w celach sprzedaży oraz pobierania opłat z tego tytułu.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a) reklamie ruchomej, należy przez to rozumieć wszelkie wizualne środki przekazu służące reklamie lub informacji w formie mobili reklamowych: przyczepy, lawety reklamowej,

b) samochodzie przeznaczonym na sprzedaż, należy przez to rozumieć auto posiadające informacje o jego sprzedaży wystawione na parkingu miejskim na okres powyżej 24 h.

 

§ 2.

 

1. Wystawianie ruchomych reklam oraz samochodów przeznaczonych na sprzedaż wymaga uzyskania pisemnej zgody Gminy Gołdap reprezentowanej przez Burmistrza Gołdapi na podstawie złożonego wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)

2. Wniosek o którym mowa składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi

3. Zgoda o której mowa w ust. 1 następuje na zasadzie zawarcia umowy cywilnoprawnej (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia)

 

§ 3.

 

1. Wystawianie ruchomych reklam oraz samochodów przeznaczonych na sprzedaż jest odpłatne.

2. Właściciel ruchomej reklamy, samochodu przeznaczonego na sprzedaż ponosi dzienną opłatę za zajęcie miejsca parkingowego.

3. Opłata stanowi iloczyn ilości dni, liczby zajętych miejsc parkingowych i stawki za zajęcie miejsca parkingowego.

4. Sposób uiszczania opłaty określa umowa, o której mowa w § 2 ust 3.

 

§ 4.

 

1. Ustala się następujące dzienne stawki za zajęcie jednego miejsca parkingowego:

a) za zajęcie miejsca parkingowego przez reklamę ruchomą – 100,00 zł

b) za zajęcie miejsca parkingowego przez samochód przeznaczony do sprzedaży – 50,00 zł

2. Do stawek wymienionych w §1 dolicza się obowiązującą stawkę Vat.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Gołdapi

w/z Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

 

 

Załącznik nr 1 - wzór wniosku na wystawienie reklamy ruchomej lub samochodu na sprzedaż na terenie parkingu miejskiego

                           - mapa poglądowa parkingu miejskiego

 

                                                                                                          Załącznik nr 2 - wzór umowy na wystawienie reklamy ruchomej lub samochodu na sprzedaż na terenie parkingu miejskiego

Autor: Magda Kardel
Data utworzenia: 27-08-2013 9:32:01
Autor edycji: Magda Kardel
Data edycji: 27-08-2013 9:32:01