Opłata skarbowa

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi informuje, że od dnia 1 stycznia 2007r. opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi (po. Nr 16 - I piętro) lub na konto Urzędu Miejskiego: PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.Opłata skarbowa wynosi:


 • Za odpis skrócony akru stanu cywilnego

22,00 zł

 • Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33,00 zł

 • Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach

24,00 zł

 • Inne zaświadczenia wydawane przez USC

26,00 zł

 • Poświadczenie kopii aktu stanu cywilnego

5,00 zł

 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39,00 zł

 • Sporządzenie aktu małżeństwa

84,00 zł

 • Inne czynności dokonane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

11,00 zł

 • Decyzja o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50,00 zł

 • Inne decyzje wydawane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

39,00 zł

 • Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

22,00 zł

 • Decyzja o zmianie nazwiska i mienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37,00 zł

 • Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

 

 

Podstawa prawna działania urzędu: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 12-04-2012 12:13:54