Urząd Miejski w Gołdapi przypomina osobom wyjeżdżającym za granicę

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3. Zgłoszeń, o których mowa w pkt  1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego: w formie pisemnej w organie gminy,  przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Podstawa działania urzędu - art. 36 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2016 , poz. 722)
W załączeniu link do strony ze wzorem formularza  zgłoszenia wyjazdu za granicę:
                     https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice

4. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż miesiąc, ma możliwość zgłoszenia zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Powyższa zmiana ma wpływ na wysokość naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podstawa działania urzędu – art. 6i oraz art. 6m ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 roku    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poźn. zm.)

5. Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień  wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu mają:
Obywatele polscy podlegający obowiązkowi czynnej służby wojskowej, zdolni ze względu na stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia

6.  Uzyskanie zezwolenia wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą są obowiązane osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;
zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby;
Podstawa prawna: art.53 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-06-2016 14:44:57