Zarządzenie Nr 2038/IX/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 2038/IX/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Gołdap.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony stosownymi przepisami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 08-09-2023 13:26:35