Zarządzenie Nr 2092/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie upoważneinia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2092/X/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 30 października 2023 r.

 

w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, upoważniam:

  1. Panią Anetę Waraksę  – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,
  2. Gabrielę Mądzik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,

do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

§2. Upoważnienia, o którym mowa w §1. udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą jego cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                       BURMISTRZ GOŁDAPI

                                                                                                       (-)Tomasz Rafał Luto                                                                                                    

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 31-10-2023 9:00:21
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 31-10-2023 9:09:13