Zarządzenie Nr 2109/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi

 

Zarządzenie Nr 2109/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 2151), zarządzam, co następuje.

§1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w Gołdapi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                 BURMISTRZ GOŁDAPI

                                                                                                     (-) Tomasz Rafał Luto

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 24-11-2023 11:26:00
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 24-11-2023 11:27:45