Zarządzenie Nr 2110/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu

Zarządzenie Nr 2110/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu

 

 

Na podstawie art. 13, ust. 1, art. 25, ust. 1 i art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy osobie fizycznej grunt o powierzchni 1,8153 ha, stanowiący część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 777/2, 1451/3, 1451/1, 1242/2 położony w Gołdapi, obręb 0002 Gołdap 2, z przeznaczeniem pod uprawy rolne oznaczony na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 27-11-2023 9:25:24