Zarządzenie Nr 2112/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

ZARZĄDZENIE NR 2112/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 listopada 2023 r.

 

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40, z późn.zm.), art. 16 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§1. Konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 2072/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi nie został rozstrzygnięty z uwagi na odrzucenie oferty złożonej przez jedynego kandydata na etapie formalnym. W związku z powyższym procedura konkursowa została zakończona.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.  

 

§3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gołdap.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 27-11-2023 13:14:52