.Zarządzenie Nr 2114/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

ZARZĄDZENIE NR 2114/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury
w Gołdapi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz.40, z późn.zm.), art. 16 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§1.1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi.

2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, podlega opublikowaniu na stronie internetowej: www.goldap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.goldap.pl.

 

§2. Informacja o ogłoszonym konkursie podlega:

1. podaniu do wiadomości pracownikom Domu Kultury w Gołdapi w sposób przyjęty w tej instytucji,

2. zamieszczeniu informacji w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych.   

 

§4.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gołdap.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 29-11-2023 8:11:01
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 29-11-2023 8:11:06