Zarządzenie Nr 2115/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

ZARZĄDZENIE NR 2115/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40, z późn.zm.), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§1.1. Do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, powołuję komisję w składzie:

  1. Joanna Magdalena Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi – przewodnicząca komisji,
  2. Anna Rawinis – Sekretarz Gminy – zastępca przewodniczącej komisji,
  3. Edyta Rita Białek – Skarbnik Gminy – członek komisji,
  4. Justyna Charkiewicz – Kierownik Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi – członek komisji,
  5. Marta Zarzycka –  Główny Specjalista ds. kadr i płac – sekretarz komisji.

 

§2. Szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej oraz zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin komisji rekrutacyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.  

 

§4.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gołdap.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 29-11-2023 8:22:04
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 29-11-2023 8:22:21