Zarządzenie Nr 2118/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

ZARZĄDZENIE NR 2118/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi  

 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz.40, z późn.zm.), oraz art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1.1. Powierzam Pani Halinie Wojtanis do czasu powołania Dyrektora Domu Kulturynw Gołdapi – pełnienie obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Gołdapi.  

2. Powierzenie pełnienia obowiązków zgodnie z ust. 1 następuje na czas określony od dnia 1 grudnia 2023 r. do czasu powołania w drodze konkursu Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, nie dłużej jednak niż na rok.

3. Warunki pracy i płacy w związku z treścią ust. 1 zostaną określone odrębnie.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału ds. Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gołdap.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

 

 

 

 

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 29-11-2023 8:50:18
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 29-11-2023 9:30:18