Zarządzenie Nr 2130 / XII /2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 2130 / XII /2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do najmu na czas określony lokal użytkowy położony w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 8A, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi na okres 21 dni oraz  zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony stosownymi przepisami.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Burmistrz Gołdapi

                                                                                               Tomasz Rafał Luto

Autor: Sandra Rakowska
Data utworzenia: 11-12-2023 15:39:35