Zarządzenie Nr 2133/XII/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 2133/XII/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 13 grudnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Informacje ogólne.

1. Burmistrz Gołdapi zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024. 

2. Celem niniejszego naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej w 2024 roku.

3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 2.

Wymagania dotyczące kandydatów.

1. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą złożyć formularz z minimum jedną rekomendacją organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

 § 3.

Zadania komisji konkursowej.

Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.
 

 

§ 4.

Wybór kandydatów.

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

2. Burmistrz Gołdapi powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 określając jej skład osobowy.

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

 

§ 5.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji.

1. Nabór zgłoszeń będzie trwał do 21 grudnia 2023 r.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Wypełnione formularze należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap lub zeskanowany formularz przesłać na adres e-mailowy: pom@goldap.pl.

 

§ 6.

Uwagi końcowe.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

 

 

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 14-12-2023 9:20:35