Zarządzenie Nr 2129/XII/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

 

Zarządzenie Nr 2129/XII/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 7 grudnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 998 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego
w Gołdapi stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi wprowadza się następujące zmiany:
1)    §13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie najwcześniej 14 dni i najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego”.
2)    Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu ZFŚS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                   Burmistrz Gołdapi
                                                                                   Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Eliza Łaskarzewska
Data utworzenia: 21-12-2023 14:28:11
Autor edycji: Eliza Łaskarzewska
Data edycji: 21-12-2023 14:42:24