Zarządzenie Nr 2231/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/1, położonej w miejscowości Galwiecie

Zarządzenie Nr 2231/III/2024

Burmistrza Gołdapi

    z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/1, położonej w miejscowości Galwiecie

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz §3, §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/1 o powierzchni 0,1640 ha, położonej w miejscowości Galwiecie w obrębie geodezyjnym 0006 Galwiecie, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039659/7, stanowiącej własność Gminy Gołdap.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości – 16 000,00 (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

§ 3. Powołuje się komisję przetargową w następującym składzie:

  1. Beata Kołakowska                                                    - przewodniczący komisji
  2. Karolina Burba                                                          - z-ca przewodniczącego komisji
  3. Anita Germaniuk                                                       - członek komisji
  4. Magda Kuliś                                                              - członek komisji
  5. Renata Sojkowska                                                     - członek komisji
  6. Dominika Kowalska                                                  - członek komisji.

§ 4. Do prawidłowego przeprowadzania przetargu niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków wyżej wymienionej komisji w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 5. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                             

   Burmistrz Gołdapi

   Tomasz Rafał Luto

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 21-03-2024 8:23:34