Zarządzenie Nr 2234/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu

Zarządzenie Nr 2234/III/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu

Na podstawie art. 13, ust. 1 i art. 25, ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz §11 i §12 Uchwały nr LXIII/461/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.– Maz. 2023 r. poz. 240), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 grunt o powierzchni 34,00 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 47/9 położony w Gołdapi, obręb 0001 Gołdap 1 przy ul. Gumbińskiej, zabudowany budynkiem gospodarczym stanowiącym własność osoby fizycznej.

2. Wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3 grunt o powierzchni 36,00 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 855/10 położony w Gołdapi, obręb 0002 Gołdap 2 przy ul. Górnej, z przeznaczeniem pod plac składowy.

3. Wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz następcy prawnego dotychczasowego dzierżawcy grunt o powierzchni 25,00 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1463/6 położony w Gołdapi, obręb 0002 Gołdap 2 przy ul. 11 Listopada, zabudowany garażem stanowiącym własność osoby fizycznej.

4. Wydzierżawić w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy grunt o powierzchni 24,00 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 900/3 położony w Gołdapi, obręb 0002 Gołdap 2 przy ul. Malarskiej, zabudowany garażem stanowiącym własność osoby fizycznej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

                                                                Tomasz Rafał Luto

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 27-03-2024 10:51:34
Autor edycji: Magda Kuliś
Data edycji: 27-03-2024 10:52:23