ZARZĄDZENIE Nr 2236/III /2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Gołdap w 2024 roku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 2236/III /2024
Burmistrza Gołdapi
z dnia 28 marca 2024 r.

W sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Gołdap w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z póżn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122)  zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wytyczne Burmistrza Gołdapi do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się plan działania w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Gminy Gołdap w 2024 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi          

Tomasz Rafał Luto           

Autor: Patryk Waraksa
Data utworzenia: 28-03-2024 13:41:36
Autor edycji: Marcin Klimko
Data edycji: 28-03-2024 14:51:52