ZARZĄDZENIE Nr 2230/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 20.03.2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gołdap do udziału w zgromadzeniu organizowanym na terenie Gminy Gołdap

 

ZARZĄDZENIE Nr 2230/III/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 20.03.2024 r.

 

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gołdap do udziału w zgromadzeniu organizowanym na terenie Gminy Gołdap.

                     

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1389), zarządza się, co następuje:

                                                              

§1            

Wyznacza się Pana Pawła Werchowicza – Komendanta Straży Miejskiej w Gołdapi, do udziału
 w charakterze przedstawiciela Burmistrza Gminy Gołdap, w zgromadzeniu organizowanym w dniu
20 marca 2024 r. na terenie Gminy Gołdap.

 

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

                                                                                

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Gołdapi             

Tomasz Rafał Luto              

Autor: Marcin Klimko
Data utworzenia: 28-03-2024 15:05:14
Autor edycji: Marcin Klimko
Data edycji: 28-03-2024 15:12:23