Zarządzenie Nr 2235/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie Nr 2235/III/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 28 marca 2024 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40, ze zm.) i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gołdap w 2024 r. w zakresie: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego ogłoszony Zarządzeniem Nr 2207/II/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 lutego 2024 r., ponieważ w konkursie nie złożono żadnej oferty.

§2.

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi www.goldap.pl

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                             BURMISTRZ GOŁDAPI

                                                                                                Tomasz Rafał Luto

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 29-03-2024 9:43:46
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 29-03-2024 9:44:48