Zarządzenie Nr 2243/IV/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 2243/IV/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 2 kwietnia  2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 288), zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego
w Gołdapi stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi wprowadza się następujące zmiany: tabela nr 2
w załączniku nr 5 do Regulaminu ZFŚS Urzędu Miejskiego w Gołdapi otrzymuje brzmienie: 

TABELA NR 2
wysokości, klasyfikacji i wskaźnika % dofinansowania wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą” osób uprawnionych z ZFŚS

Lp.

Wysokość średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym zaokrąglonego do pełnych złotych (w złotych)

Wskaźnik % dofinansowania wczasów pod gruszą

Wysokość świadczenia (w złotych)

1.

Poniżej 1 400,00 zł

99,00 %

1 063,00 zł

2.

1 401,00 zł – 1 700,00 zł

96,00 %

1 043,00 zł

3.

1 701,00 zł – 2 000,00 zł

93,00 %

1 023,00 zł

4.

Powyżej 2 001,00 zł

90,00 %

1 003,00 zł

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu ZFŚS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

       Burmistrz Gołdapi
       Tomasz Rafał Luto

 

 

Autor: Eliza Łaskarzewska
Data utworzenia: 08-04-2024 13:18:37