Zarządzenie Nr 2248/IV/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w budynku nr 9 przy ul. Tatyzy w Gołdapi

Zarządzenie Nr 2248/IV/2024

Burmistrza Gołdapi

    z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w budynku nr 9 przy ul. Tatyzy w Gołdapi

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz §3, §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytkowej 34,98 m2, położonego w budynku nr 9 przy ul. Tatyzy w Gołdapi wraz z udziałem 9/100 w działce oznaczonej nr ewid. 939/6 o pow. 0,0719 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00006593/6, stanowiącego własność Gminy Gołdap.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości – 45 000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) – sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

§ 3. Powołuje się komisję przetargową w następującym składzie:

  1. Beata Kołakowska                                                    - przewodniczący komisji
  2. Karolina Burba                                                          - z-ca przewodniczącego komisji
  3. Anita Germaniuk                                                       - członek komisji
  4. Magda Kuliś                                                              - członek komisji
  5. Renata Sojkowska                                                     - członek komisji
  6. Dominika Kowalska                                                  - członek komisji.

§ 4. Do prawidłowego przeprowadzania przetargu niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków wyżej wymienionej komisji w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 5. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi, opublikowanie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Monitorze Urzędowym.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                             

Burmistrz Gołdapi

   Tomasz Rafał Luto

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 17-04-2024 10:51:32