Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych - OPS Gołdap

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap

2. Forma zatrudnienia:

Specjalista ds. zamówień publicznych - praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 • znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-20013”,

 • znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • znajomość pakietu biurowego OpenOffice.

4. Zakres działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

 • nadzorowanie i kontrola prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

 • pomoc merytoryczna przy prowadzeniu postępowań przetargowych,

 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,

 • koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9 w terminie do 7 lipca 2010r.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 23-06-2010 9:56:49
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 23-06-2010 13:40:15