ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gołdap 27.07.2010 r.

Znak: 202212 – 2010

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Numer sprawy: 202212 - 2010

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Gołdapi

 

Działając na podstawie art. 93, pkt 1 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) – tekst ujednolicony) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Podczas jawnej sesji otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podał kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była to nieprzekraczalna kwota 230.900,00 zł brutto. Kwota niniejsza była jednocześnie kwotą, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył wykonawca nr 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1a. Zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 321 000,00 zł brutto. Cena ta przekracza możliwości finansowe i zamierzenia Zamawiającego odnośnie wydatków na ten cel.

W przetargu wzięło udział 2 wykonawców, żaden nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, żadna oferta nie została odrzucona.


 

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1a

321 000,00

2

TOP KOP” Krzysztof Świtaj 19-500 Gołdap, ul. Armii Krajowej 16/17

331 013,57


 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nakazuje i upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 30-07-2010 14:59:02
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 30-07-2010 14:59:02