Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Gołdap

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy,

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 6. Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: ekonomia, plitologia, administracja.

 7. Staż pracy min. 5 lat, w tym min. 6 m-cy w: urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, lub w starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, lub urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, lub biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, lub biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 8. Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

 4. Umiejętność obsługi komputera, umiejętność obsługi programu PŁATNIK.

 5. Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość.

 6. Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

 3. Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń.

 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.

 5. Prowadzenie korespondencji z zakresu świadczeń rodzinnych.

 6. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w systemie informatycznym..

 7. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

 8. Planowanie świadczeń i sprawozdawczość.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

- wykształcenie,

- zatrudnienie,

- dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia)

 1. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 4. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, w pok. Nr 13 lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.” w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. do godz. 1400.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 19-11-2010 20:10:38
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 19-11-2010 20:10:38