Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy,

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 6. Wykształcenie wyższe.

 7. Staż pracy min. 3 lata.

 8. Znajomość przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

 4. Biegła umiejętność obsługi komputera.

 5. Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość.

 6. Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywanie wniosków.

 2. Prawidłowe naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych.

 3. Przygotowywanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych.

 4. Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 5. Prowadzenie korespondencji z zakresu dodatków mieszkaniowych.

 6. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w systemie informatycznym.

 7. Planowanie dodatków mieszkaniowych i sprawozdawczość.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

- wykształcenie,

- zatrudnienie,

- dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia)

 1. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 4. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, w pok. Nr 13 lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych.” w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. do godz. 1100.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 17-12-2010 14:50:57
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 17-12-2010 14:50:57