Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. zamówień publicznych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia:

-        na umowę zlecenie;

-        W ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania

·      wykształcenie wyższe,

·      studia podyplomowe w zakresie Rzeczoznawców Zamówień Publicznych,

·      bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

·      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·      odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

·      samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Zakres pracy

·      nadzór nad zgodnością zakupów dokonywanych ze środków EFS w ramach realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

·      przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe ( SIWZ, załączniki do SIWZ, projekt umowy)

·      uczestniczenie i pomoc w przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych zadań do zorganizowania przetargu i jego zakończenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV)

·      list motywacyjny

·      dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy

·      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. ukończenie szkolenia, kursy) lub ich odpisy

·      oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

·      oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

·      oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500  Gołdap z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Wyniki wyboru kandydata spełniającego wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.goldap.pl i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

 

 Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

files/fck/289/nabor_specjalista_ds__zamowien_publicznych.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 01-04-2011 13:55:41
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 01-04-2011 13:55:41