Nabór na asystentów rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na 3 asystentów rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia trzech osób:

-        na umowę zlecenie od 1.05.2011 do 31.10.2011 r.,

-        W ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania

·      wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, socjologia, polityka społeczna

·      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·      kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy

·      odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę

·      samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Zakres pracy

·      pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych

·      pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie

·      pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

·      wspieranie aktywności społecznej

·      kształtowanie praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego

·      współpraca z pracownikiem socjalnym

·      prowadzenie dokumentacji.

Każdy asystent pracuje z pięcioma rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Asystent określa wraz z rodziną sposób wyjścia z trudnej sytuacji, ustala słabe i mocne strony rodziny, rodzaj   i kolejność podejmowanych wspólnie działań. Indywidualna pomoc służyć ma przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych problemów podopiecznego, wzbudzaniu w nim wiary we własne możliwości oraz motywowanie do działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej.

Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV)

·      list motywacyjny

·      dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy

·      kwestionariusz osobowy

·      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. ukończenie szkolenia, kursy) lub ich odpisy

·      oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

·      oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

·      oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500  Gołdap z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY”.

Wyniki wyboru kandydatów spełniających wymagania naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.goldap.pl i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

 

files/fck/289/nabor_asystenci_rodziny.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 01-04-2011 14:08:14
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 01-04-2011 14:11:57