Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

 

UCHWAŁA Nr VII/37/2007

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 05 marca 2007r.

w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zezwala się na zaciągnięcie przez gminę Gołdap kredytów długoterminowych w wysokości 4.455.000 zł na okres od 2007 roku do 2012 roku na realizację następujących inwestycji:

Nazwa inwestycji

Inwestycje

Wodociągi wiejskie i kanalizacja

1 250 000 zł

Polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówki kultury i edukacji

665 515 zł

Adaptacja obiektów powojskowych w Gołdapi na placówki rekreacyjno sportowe i muzeum realizacja

576 485 zł

Fiszka projektowa i studium wykonalności wniosków o środki unijne na wodociągi wiejskie i kanalizację

20 000 zł

Zagospodarowanie terenu po adaptacji budynku na placówki kultury i edukacji -chodniki, zakup wyposażenia pokoi

150 000 zł

Dokumentacja oraz drenaż i odwodnienie boiska

60 000 zł

Drogi: ul. Boczna – 200.000; Siedlisko – Siedlisko – 100.000; pozostałe drogi – 100.000

300 000 zł

Dokumentacja projektowa oświetlenia chodnika ul. Stadionowa

20 000 zł

Projekt oświetlenia – wybudowanie 2 słupów ul. Żeromskiego

10 000 zł

Projekt i kosztorys utwardzenia drogi Botkuny – Kolniszki – Górne

25 000 zł

Oczyszczalnia Wilkasy

160 000 zł

Przystanki – Żelazki, Botkuny, Jabramowo

40 000 zł

Szkoła Grabowo – gmina, UE – zagospodarowanie posesji wokół szkoły

113 000 zł

Szkoła podstawowa nr 1 – zagospodarowanie boiska

10 000 zł

Dokończenie budowy remizy OSP Dunajek

100 000 zł

Fiszka projektowa związana z monitoringiem miasta Gołdap: rozpoznanie kto będzie nadzorował, ile wyniesie całkowity koszt tej inwestycji, jakie ulice należy objąć tym zadaniem

10 000 zł

Projekt na budynek ul. Paderewskiego (za p. Mejerem budynek Gminy)

20 000 zł

Zagospodarowanie podwórka pl. Zwycięstwa 12 i Mickiewicza 4

50 000 zł

Plan zagospodarowania i projekty techniczne dzielnicy uzdrowiskowej

200 000 zł

Boisko w Babkach

5 000 zł

Budowa ronda w Grabowie

30 000 zł

Projekt na wszystkie ulice w mieście

280 000 zł

Zakup komputerów (dostosowania do programu „Wrota Warmi i Mazur” – środki UE pozyskane przez Urząd Wojewódzki)

75 000 zł

Rezerwa inwestycyjna

50 000 zł

OSP Górne – projekt

5 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – remont

20 000 zł

Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz projekty techniczne między innymi: przebudowy parku (parking, oświetlenie, fontanna, zieleń) i elewacji przy Placu Zwycięstwa

100 000 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: ul. Konstytucji 3 Maja (targowica) ul. Polna (obwodnica)

50 000 zł

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowa

30 000 zł

Droga do uzdrowiska

30 000 zł

2. Zezwala się na zaciągnięcie przez gminę Gołdap kredytu długoterminowego na okres od 2007 roku do 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek i kredytów na inwestycje realizowane przez gminę Gołdap, w wysokości 2.818.038,00 zł.


§ 2. 1. Kredyty zaciągnięte zostaną według obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

2. Zabezpieczeniem spłaty poszczególnych kredytów będą weksle in blanco.


§ 3. Spłata kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy tj. dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Remigiusz Karpiński