Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 424/III/2008

Burmistrza Gołdapi

z dnia 4 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok


Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn .zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:


1) zestawienie tabelaryczne:

- Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok – załącznik nr 1,


- Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok – załącznik nr 2,


- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 rok – załącznik nr 3,


- Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 -2009 za 2007 rok – załącznik nr 4a,


- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok – załącznik nr 5,


- Wydatki jednostek pomocniczych za 2007 rok – załącznik nr 6,


- Prognoza kwoty długu gminy za 2007 rok – załącznik nr 7,


- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2007 rok – załącznik nr 7a,


- Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej – za 2007 rok – załącznik nr 8,


- Plany i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 rok – załącznik nr 9,


- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – za 2007 rok – załącznik nr 10,


- Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – za 2007 rok – załącznik nr 11,


- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – za 2007 rok – załącznik nr 12,


- Inne dotacje udzielone – za 2007 rok – załącznik nr 13,


- Dotacje celowe na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – za 2007 rok – załącznik nr 13a,


- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok – załącznik nr 14,


2) opis realizacji:


- dochodów – załącznik nr 15,


- wydatków – załącznik nr 16,


- zadań inwestycyjnych – załącznik nr 17,


- Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik nr 18,


- dochodów własnych – załącznik nr 19.


3) informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok samorządowych instytucji kultury – załącznik 20.


§ 2. Informacje, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zal1.pdf (110.78 Kb) - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Zal2.pdf (136.85 Kb) - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Zal3.pdf (60.75 Kb) - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Zal4.pdf (58.20 Kb) - Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Zal4a.pdf (54.62 Kb) - Załącznik Nr 4a do Zarządzenia

Zal5.pdf (58.36 Kb) - Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Zal6.pdf (41.00 Kb) - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia

Zal7.pdf (45.27 Kb) - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia

Zal7a.pdf (47.68 Kb) - Załącznik Nr 7a do Zarządzenia

Zal8.pdf (49.54 Kb) - Załącznik Nr 8 do Zarządzenia

Zal9.pdf (46.88 Kb) - Załącznik Nr 9 do Zarządzenia

Zal10.pdf (42.79 Kb) - Załącznik Nr 10 do Zarządzenia

Zal11.pdf (49.70 Kb) - Załącznik Nr 11 do Zarządzenia

Zal12.pdf (43.82 Kb) - Załącznik Nr 12 do Zarządzenia

Zal13.pdf (40.58 Kb) - Załącznik Nr 13 do Zarządzenia

Zal13a.pdf (42.00 Kb) - Załącznik Nr 13a do Zarządzenia

Zal14.pdf (46.78 Kb) - Załącznik Nr 14 do Zarządzenia

Zal15.pdf (110.50 Kb) - Załącznik Nr 15 do Zarządzenia

Zal16.pdf (148.90 Kb) - Załącznik Nr 16 do Zarządzenia

Zal17.pdf (98.73 Kb) - Załącznik Nr 17 do Zarządzenia

Zal18.pdf (42.52 Kb) - Załącznik Nr 18 do Zarządzenia

Zal19.pdf (55.68 Kb) - Załącznik Nr 19 do Zarządzenia

Zal20.pdf (162.19 Kb) - Załącznik Nr 20 do Zarządzenia