Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na rok 2009

 Zarządzenie nr 571/XI/2008

Burmistrza Gołdapi

z dnia 14 listopada 2008 r.w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) – zarządza co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, określony w załącznikach od nr 1 do nr 15 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.


§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia, określoną w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego podlega przedłożeniu.


1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,


2) Radzie Miejskiej w Gołdapi celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Dochody.pdf (100.63 Kb) - Załącznik Nr 1

Wydatki.pdf (109.23 Kb) - Załącznik Nr 2

proj_zal_gmin_2009.pdf (148.64 Kb) - Załączniki Nr 3 - 13a

Uchwala_budzetowa_2009.pdf (77.72 Kb) - Załącznik Nr 14

Mienie_komunalne.pdf (57.35 Kb) - Załącznik Nr 15

Dochody_-_Opisowka.pdf (66.20 Kb)

Wydatki_-_Opisowka.pdf (59.54 Kb)

Mienie_komunalne_-_Opisowka.pdf (82.35 Kb)