Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Zarządzenie Nr 654 / III / 2009

Burmistrza Gołdapi

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok


Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn .zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:


1) zestawienie tabelaryczne:

- Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok – załącznik nr 1,


- Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok – załącznik nr 2,


- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2008 rok – załącznik nr 3,


- Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008 załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -20011 za 2008 rok – załącznik nr 4a,


- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2008 rok – załącznik nr 5,


- Wydatki jednostek pomocniczych za 2008 rok – załącznik nr 6,


- Prognoza kwoty długu gminy za 2008 rok – załącznik nr 7,


- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2008 rok – załącznik nr 7a,


- Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej – za 2008 rok – załącznik nr 8,


- Plany i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2008 rok – załącznik nr 9,


- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – za 2008 rok – załącznik nr 10,


- Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – za 2008 rok – załącznik nr 11,


- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – za 2008 rok – załącznik nr 12,


- Inne dotacje udzielone – za 2008 rok – załącznik nr 13,


- Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego - za 2008 rok – załącznik nr 13a,


- Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2008 rok – załącznik nr 14,


2) opis realizacji:


- dochodów – załącznik nr 15,


- wydatków – załącznik nr 16,


- zadań inwestycyjnych – załącznik nr 17,


- Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik nr 18,


3) informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok samorządowych instytucji kultury – załącznik 19.


§ 2. Informacje, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

    Marek Miros

 

Zalaczniki.zip (151.05 Kb)