Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na rok 2010

Zarządzenie nr 800/XI/2009

Burmistrza Gołdapi

z dnia 16 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r.

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) – zarządza co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, określony w załącznikach od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

 

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia, określoną w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego podlega przedłożeniu.

 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,

 

2) Radzie Miejskiej w Gołdapi celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

files/fck/21/Zalacznik_Nr_1.pdf

files/fck/21/Zalacznik_Nr_2.pdf

files/fck/21/Zalaczniki_Nr_3_Nr_3a_i_Nr_4.pdf

files/fck/21/Zalaczniki_Nr_5_-_12a.pdf

files/fck/21/Zalacznik_Nr_13.pdf

files/fck/21/Zalacznik_Nr_14.pdf

files/fck/21/Informacje_do_zalacznika_Nr_14.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 25-11-2009 12:56:26
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 25-11-2009 12:56:26