Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XLIV/265/09

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2009r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 75.698.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 49.640.229 zł,
             dochody majątkowe w wysokości 26.057.790 zł.

 

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 87.545.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.119.729 zł,
    wydatki majątkowe w wysokości 32.425.646 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 31.076.944 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20.788.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

§ 3

 Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.847.356 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11.847.356 zł

 

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 18.024.503 zł, rozchody w wysokości 6.177.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000 zł;

  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 11.847.356 zł;

  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6.177.147 zł;

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową,z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - 480.000 zł.

 

§ 7

  1. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  2. Ustala się wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 8

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 296.917,45 zł,

w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 281.917,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

 

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przenoszenia środków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wydatków inwestycyjnych.

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

 

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

 

§ 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 819.382,00 zł; wydatki - .817052,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

  § 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody - 20.000,00 zł,

  2. wydatki - 480.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 13

1) Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł

2) Rezerwa celowa na oświatę wynosi:

- 100.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

        3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 500 zł

 

§ 14 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

 

 § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Remigiusz Karpiński

 

files/fck/73/Dochody.pdf - Załącznik Nr 1

files/fck/73/Wydatki.pdf - Załącznik Nr 2

files/fck/73/Zalacznik_Nr_3_-_12a.pdf - Załącznik Nr 3 - 12a

 

Autor: Karolina Cirocka
Data utworzenia: 18-02-2010 10:28:01
Autor edycji: Karolina Cirocka
Data edycji: 18-02-2010 10:44:40