Zarządzenie Nr 2189/II/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


ZARZĄDZENIE NR 2189/II/2024
Burmistrza Gołdapi
z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Wykaz wyznaczonych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi i stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.goldap.pl

§ 3. Wyznaczam zasady eksponowania plakatów wyborczych w czterech zamykanych słupach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi (zwanymi dalej słupami) znajdujących się przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi
/-/Tomasz Rafał Luto


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2189/II/2024
Burmistrza Gołdapi z dnia 9 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gołdapi
z dnia 9 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

1) Na terenie miasta:

 1. Słupy ogłoszeniowe:
  - Plac Zwycięstwa – 4 słupy zamykane
  - 1 Maja /Jodłowa
  - Osiedle II
  - Żeromskiego/Górna
 2. Tablice ogłoszeniowe:
  - Osiedle I
  - Osiedle II
  - Suwalska/Sikorskiego
  - E. Plater/Paderewskiego
  - Modrzewiowa
  - Kolejowa
  - Chopina/Konopnickiej
  - Żeromskiego
  - Kościuszki
  - Ustronie
  - Mazurska/Okrzei
  - Promenada Zdrojowa

2) Na terenie gminy:

a) Tablice ogłoszeniowe w miejscowościach: Bałupiany, Barkowo, Botkuny, Dunajek, Dzięgiele, Galwiecie, Główka, Grabowo, Górne, Jabłońskie, Jany, Jeziorki Wielkie, Juchnajcie, Konikowo, Kośmidry, Kowalki, Łobody, Marcinowo, Nasuty, Osowo, Pietraszki, Pogorzel, Rostek, Rożyńsk Wielki, Siedlisko, Skocze, Suczki, Wiłkajcie, Zatyki, Niedrzwica, Piękne Łąki, Żelazki, Bronisze, Jurkiszki, Kolniszki, Boćwinka, Boćwiński Młyn, Dąbie, Regiele, Osieki, Gieraliszki, Jeziorki Małe, Jabramowo, Wrotkowo, Grygieliszki, Wronki Wielkie, Rudzie, Mażucie, Użbale, Rożyńsk Mały, Somaniny, Wilkasy, Kozaki.

b) Wiaty przystankowe znajdujące się w wykazie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap. Wykaz stanowi załącznik do Uchwały Nr LXXXVI/610/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXXII/580/2023 Rady Miejskiej
w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z nich, znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi na stronie https://bip.goldap.pl/ w zakładce: Urząd/prawo lokalne/uchwały oraz bezpośrednio pod linkiem https://bip.goldap.pl/pl/1618/34660/uchwala-nr-lxxxvi-61-224-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-2-lutego-224-r-w-sprawie-zaliczenia-drogi-do-kategorii-drog-gminnych-i-ustalenia-jej-przebiegu.html.

§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczone będą:
1) Na terenie miasta:
a) na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi,
b) na wyżej wymienionych słupach oraz tablicach ogłoszeniowych.
2) Na terenie gminy:
a) na tablicach ogłoszeniowych w w/w miejscowościach,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.goldap.pl w zakładce wybory/samorządowe.

§ 3. Nie wyraża się zgody na odpłatne i bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych (plakatów, banerów itp.) na nieruchomościach, obiektach i budowlach należących do Gminy Gołdap innych niż wymienione powyżej.

Burmistrz Gołdapi
/-/ Tomasz Rafał Luto


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2189/II/2024
Burmistrza Gołdapi z dnia 9 lutego 2024 r.

Zasady eksponowania plakatów wyborczych w słupach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

1. Administratorem słupów ogłoszeniowych (zwanymi dalej słupami) jest Urząd Miejski w Gołdapi

2. Maksymalna powierzchnia na każdym słupie, przeznaczona do eksponowania plakatów wyborczych wynosi 2,62 m2.

3. Przeznacza się maksymalnie 15 miejsc na jednym słupie na plakaty wyborcze o wymiarach 350 mm szerokości x 500 mm długości. Plakaty o większych rozmiarach nie będą eksponowane;

4. Pracownik Punktu Obsługi Mieszkańców będzie weryfikował wielkość dostarczanych plakatów przez komitety wyborcze.

5. Komitet wyborczy może dostarczyć plakat lub plakaty o łącznej powierzchni 350 mm szerokości x 500 mm długości na każdy ze słupów;

6. Plakaty wyborcze będą wywieszane w kolejności ich dostarczenia do Punktu Obsługi Mieszkańców znajdującego się na parterze budynku, w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek- piątek 7:15-15:15.

7. Plakaty wyborcze będą wywieszane na wyznaczonej powierzchni słupa począwszy od lewego górnego rogu, kontynuując ich wieszanie w linii poziomej.

8. Plakaty wywieszane będą najpóźniej dzień po dostarczeniu ich do siedziby Urzędu. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wywieszenia plakatów może ulec zmianie.

9. Administrator może odmówić przyjęcia plakatu w przypadku braku miejsca do ekspozycji na wyznaczonej powierzchni.

10. Pozostała część słupa pozostaje na potrzeby Administratora.

11. Plakaty pozostałe po kampanii, nieodebrane w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia wyborów, zostaną zutylizowane przez Administratora słupów.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 11-02-2024 14:48:13
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 11-02-2024 14:52:49