Zarządzenie Nr 2232/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Zarządzenie Nr 2232/III/2024
Burmistrza Gołdapi

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w zakresie wykorzystania systemu informatycznego jako narzędzia wspomagającego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. powołuję niżej wymienione osoby na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz określam ich obwody do obsługi:

  1. Pana Patryka Waraksę

Starostwo Powiatowe w Gołdapi - obwód nr 7,
Urząd Miejski w Gołdapi - obwód nr 12;

  1. Pana Damiana Dzięcioła:

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi - obwód nr 10,
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi - obwód nr 14;

  1. Pana Andrzeja Tyneckiego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi - obwód nr 15,
budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi, Goldmedica Sp. z o. o. - obwód nr 17;
Sanatorium Uzdrowiskowe WITAL - obwód nr 18;

  1. Pana Marcina Strechę:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi - obwód nr 9,
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi - obwód nr 11;

  1. Pana Michała Jurewicza:

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli - obwód nr 3,
Świetlica wiejska w Kozakach - obwód nr 4;

  1. Pana Piotra Pawelskiego:

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich - obwód nr 5,
Szkoła Podstawowa w Boćwince - obwód nr 6,
Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie - obwód nr 8;

  1. Pana Mariusza Strechę:

Świetlica wiejska w Galwieciach - obwód nr 1,
Świetlica wiejska w Górnem - obwód nr 2,

  1. Pana Marcina Klimko:

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi - obwód nr 13,
Centrum Kultury Wiejskiej w Kośmidrach - obwód nr 16,

2. Dopuszcza się możliwość zmiany lub zamiany obsługi danego obwodu przez danego operatora za zgodą koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze względów organizacyjnych.

§ 2. Szczegółowe zadania ww. operatorów określa załącznik nr 5 do Uchwały Nr 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§ 3. 1. Niezbędne urządzenia techniczne oraz dostęp do internetu właściwej OKW zapewnia Burmistrz Gołdapi.

2. Za wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, w tym za szkolenie operatorów odpowiada koordynator gminny ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy kierownika wydziału ds. administracyjnych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 27-03-2024 10:40:05
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 27-03-2024 10:41:43