ZARZĄDZENIE Nr 2232a/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

ZARZĄDZENIE Nr 2232a/III/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. poz. 1152) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie gminy Gołdap w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami wyznaczam:

1) Pana Pawła Werchowicza

- Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie Obwód nr 8.

- Lokal na parterze w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi Obwód nr 17;

- Starostwo Powiatowe w Gołdapi Obwód nr 7,

- Urząd Miejski w Gołdapi Obwód nr 12,

2) Pana Jacka Romanowskiego

- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi - Obwód nr 10,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi Obwód nr 13,

- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi Obwód nr 14;

3) Pana Zbigniew Zarzecki

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Obwód nr 15,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Obwód nr 9,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi Obwód nr 11,

- Sala konferencyjna Sanatorium WITAL Obwód nr 17;

4) Pana Andrzeja Kruchelskiego

- Świetlica wiejska w Kozakach Obwód nr 4;

- Szkoła Podstawowa w Jabłońskich Obwód nr 5,

- Szkoła Podstawowa w Boćwince Obwód nr 6,

- Centrum Kultury Wiejskiej w Kośmidrach – Obwód nr 16

5) Pana Stanisława Brzostowskiego

- Świetlica wiejska w Galwieciach Obwód nr 1,

- Świetlica wiejska w Górnem Obwód nr 2,

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli Obwód nr 3.

2. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierająca ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów, zostanie przekazana Komendantowi Powiatowemu Policji w Gołdapi, osobie kierującej jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy oraz przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Gołdap.

§ 2. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do obowiązków osób wymienionych w § 1 należy ochrona lokalu obwodowej komisji wyborczych w czasie wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi zespołu ds. organizacji wyborów.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Burmistrz Gołdapi

/-/Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-04-2024 13:12:15