Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2011 roku

 

UCHWAŁA Nr IX / 55 / 2011

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2011 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr IV/19/11 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 roku §1 otrzymuje brzmienie:

 

§ 1. Zezwala się na zaciągnięcie przez gminę Gołdap kredytów długoterminowych w wysokości 10.201.048 zł, w tym:

- na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu w wysokości 3.499.914 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek w wysokości 6.701.134 zł.

Spłata kredytów nastąpi w latach 2012-2032.”

 

§ 2. Kredyty zostaną zaciągnięte w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych.

 

§ 3. Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne gminy pozyskane z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 01-06-2011 13:31:48
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-06-2011 13:31:48